Diğer Tespit Raporları

dier-tespit-raporlar-1621513272127

Menşe Mevzuatına İlişkin Tespit İşlemleri

SK1 : İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR-1 ve EUR-Med Dolaşım Belgeleri ile Fatura Beyanı ve EUR-Med Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerini,

INF4 : İthalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, bilgi formunun düzenlenmesi işlemlerini,

AT1 : Gümrük mevzuatına uygun ithal edildikten veya kullanıldıktan sonra, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ihraç edilmek istenen eşyanın, serbest dolaşım statüsünün tespitine ilişkin tevsik edici belgelere, belge saklama süresinin sona ermesi nedeniyle erişim sağlanamadığı durumlarda, eşyanın serbest dolaşım statüsünün belirlenmesine yönelik tespit işlemlerini,

EU2 : Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini kapsar.

 

Zor Durum Hallerinin Tespiti

ZD1 : Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespitini kapsar.

 

Beyanname Düzeltme İşlemlerinin Tespiti

BD1 : Gümrük Kanunun ilgili maddesi çerçevesinde beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesini kapsar.

 

Takas İşlemlerinde KKDF Muafiyet Uygulamasına İlişkin Tespit İşlemleri

TK1 : Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idarelerinden yapılması durumunda KKDF muafiyeti uygulamasına esas teşkil edilecek tespitleri kapsar.