Antrepo İşlemlerine İlişkin Hizmetler

antrepo-ilemlerine-ilikin-hizmetler-1621510284219

Antrepo Rejimi; İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış serbest dolaşımda bulunmayan eşya ile antrepoya alınması durumunda ihracata bağlı önlemlerden faydalanabilecek serbest dolaşımda bulunan eşya ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi bakanlıkça belirlenen istisnai durumlar haricinde sınırsızdır. 


Uluslararası ticarete konu eşyalar antrepo rejiminde Genel veya Özel antrepolara alınabilmektedir. Genel antrepolar A,B ve F tipi, özel antrepolar ise C,D ve E tipi olarak ayrıştırılmıştır. Temel tanımlamada genel antrepolar herkes tarafından eşya konulup kullanılabilmekte olup, özel antrepolar ise sadece antrepo izni sahibinin eşyasını koyabildiği ve sadece izin sahibi tarafından kullanılabilen antrepodur.


Eşyalar antrepo rejimi altında iken gerek mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde gerekse de eşya sahibinin talebi doğrultusunda görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi ya da dağıtım veya yeniden satışa hazırlanmaları talepleri doğrultusunda mevzuatta belirtilen mutat elleçleme faaliyetlerine tabi tutulabilmektedir.

Genel ve Özel antrepo açmak ve işletmek isteyen kişilerin bakanlıktan açma ve işletme izni alması gerekmekte olup açma ve işletme izni gümrük mevzuatınca belirlenen şartları sağlayan kişilere verilebilmektedir.


Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemlerimiz;

  • AN1: Antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,
  • AN2: Antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,
  • AN3: Antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,
  • AN4: Antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,
  • AN5: Gümrük Yönetmeliğinin 523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesini,
  • AN6: Özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,
  • AN7: Antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibarıyla tespitini,
  • AN8: Genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,
  • AN9: Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini,

 Kapsar.