SD Denetim Danışmanlık

HİZMETLERİMİZ

Hizmetlerimiz

1-Genel ve özel antrepo açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit

2-Genel ve özel antrepolardaki genişletme-daraltma başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit

3-Genel ve özel antrepolardaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit

4-Genel ve özel antrepolardaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit

5-Antrepo devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespiti

6-Özel antrepoya günlük eşya giriş ve çıkışlarının tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gözetim sonlandırılmasının tespiti

7-Genel ve özel antrepoların stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibari ile dönemsel tespiti

8-Genel antrepoya günlük eşya giriş ve çıkışlarının tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gözetim sonlandırılmasının tespiti

9-Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespiti

10-Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat,ambalaj maddeleri,özel nitelikli eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde,eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti

11-Nihai kullanım konusu eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediğinin ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespiti

12-Dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek işlemlerin tespiti

13-İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın(kalıp,çizim,taslak ve benzeri diğer eşya,ölçme,kontrol,test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar)kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının yada öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesi’nden ihraç edildiğinin tespiti

14-Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilişkin tespit

15-Tercihli ticaret anlaşmaları çercevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti

16-İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR dolaşım belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çercevesinde sonradan kontrol işlemlerinin tespiti

17-İthalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çercevesinde kontrollerinin yapılarak;INF 4 bilgi formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin tespiti

18-4458 sayılı Gümrük Kanunun ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu;ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin,4458 sayılı Gümrük Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde,İhracatı ve Yatırımları Teşvik mevzuatı hükümleri ve İthalat Rejiminin Mahrecine İade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesi tespiti

19-A.TR dolaşım belgesi onay işlemleri

20-Dış ticaret ve Gümrük işlemlerinin proje danışmanlığı

21-Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesinin tespiti

22-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ve 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 17 nci maddesi gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti

23-Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesi

24-Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusu, sonradan kontrol raporlaması 

25- Bağımsız denetim hizmetleri

26- Eğitim ve Danışmanlık